<p style="text-align: center;"><img alt="Chuyện gì xảy ra khi run tay, run chân" src="//yhocbandia.vn/resources/upload/images/01.2020/run-tay-yhocbandia.jpg" /><br />
<em>Chuyện g&igrave; xảy ra khi run tay, run ch&acirc;n</em></p>

<p>Run tay, run ch&acirc;n l&agrave; triệu chứng thường khơi dậy cho mỗi ch&uacute;ng ta t&acirc;m trạng lo lắng đặc biệt. Kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; đ&aacute;ng ngạc nhi&ecirc;n, bởi n&oacute; xuất hiện c&oacute; thể chỉ l&agrave; dấu hiệu t&acirc;m l&yacute; (như ch&uacute; &yacute; qu&aacute; mức, x&uacute;c cảm qu&aacute; mức, lo lắng qu&aacute; mức&hellip;), nhưng cũng c&oacute; thể b&aacute;o hiệu những sự cố nghi&ecirc;m trọng với sức khỏe, trong đ&oacute; c&oacute; thể l&agrave; đ&atilde; mắc c&aacute;c bệnh nguy hiểm c&oacute; thể đe dọa t&iacute;nh mạng như tai biến n&atilde;o, nhồi m&aacute;u cơ tim v&agrave; u n&atilde;o...</p>

<p>Trong trường hợp bất ngờ bị run tay, run ch&acirc;n thậm ch&iacute; lời khuy&ecirc;n của b&aacute;c sỹ cũng rất kh&aacute;c nhau. Người n&agrave;y b&aacute;c sỹ c&oacute; t&igrave;m thấy l&yacute; do, v&agrave; lập tức gọi xe cấp cứu (v&igrave; ph&aacute;t hiện đ&atilde; mắc bệnh nặng), người kh&aacute;c b&aacute;c sỹ lại đưa ra một lời khuy&ecirc;n: H&atilde;y xem lại bữa ăn h&agrave;ng ng&agrave;y (chỉ l&agrave; rối loạn cơ năng do thiếu kho&aacute;ng chất).</p>

<h2>*V&igrave; sao c&oacute; sự kh&aacute;c biệt?</h2>

<p>- C&oacute; thể kh&oacute; tin, song kh&ocirc;ng hiếm trường hợp cả hai lời khuy&ecirc;n đều c&oacute; l&yacute;. Bởi thực tế phụ thuộc rất nhiều v&agrave;o bối cảnh dẫn đến t&igrave;nh trạng run tay, run ch&acirc;n, cũng như c&aacute;c triệu chứng kh&aacute;c đi k&egrave;m.</p>

<p>Nếu hoảng hốt sợ rằng, c&oacute; chuyện chẳng l&agrave;nh xảy ra với bản th&acirc;n, đối tượng c&oacute; thể bấm m&aacute;y điện thoại gọi xe cấp cứu, nhất l&agrave; khi lo sợ th&aacute;i qu&aacute; cũng l&agrave; dấu hiệu sự cố sức khỏe.</p>

<p>B&aacute;c sỹ kh&aacute;m bệnh sẽ đ&aacute;nh gi&aacute; t&igrave;nh trạng của bệnh nh&acirc;n. Sẽ kh&ocirc;ng điều xe cấp cứu &ndash; nếu thực sự chưa c&oacute; nhu cầu như vậy, thay v&agrave;o đ&oacute; b&aacute;c sỹ sẽ phỏng vấn một v&agrave;i c&acirc;u hỏi v&agrave; dựa v&agrave;o th&ocirc;ng tin c&oacute; được, sẽ chỉ dẫn, cần ch&uacute; &yacute; những g&igrave; v&agrave; cần sự trợ gi&uacute;p ở đ&acirc;u.</p>

<p>V&igrave; bản th&acirc;n hiện tượng run tay, run ch&acirc;n c&oacute; thể do hậu quả của nhiều yếu tố: Từ những nguy&ecirc;n nh&acirc;n b&igrave;nh thường nhất, đến những nguy&ecirc;n nh&acirc;n nghi&ecirc;m trọng. Trong trường hợp thực sự nghi&ecirc;m trọng c&aacute;c th&agrave;y thuốc thấy gần như run kh&ocirc;ng bao giờ xuất hiện đơn độc, thậm ch&iacute; nếu ban đầu xảy ra như vậy, song dấu hiệu n&agrave;y sẽ nhanh ch&oacute;ng kết nối với c&aacute;c triệu chứng kh&aacute;c để tạo th&agrave;nh hội chứng của một bệnh n&agrave;o đ&oacute;. V&igrave; vậy, run tay ch&acirc;n c&oacute; thể l&agrave; triệu chứng của nhiều bệnh kh&aacute;c nhau, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c bệnh về thần kinh v&agrave; t&acirc;m thần.</p>

<p>Đa số những người bị run tay, run ch&acirc;n sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n chần chừ với quyết định c&oacute; n&ecirc;n đi kh&aacute;m b&aacute;c sỹ hay chưa? M&agrave; nhanh ch&oacute;ng sẽ đi t&igrave;m kiếm sự hỗ trợ của b&aacute;c sỹ - một khi kh&ocirc;ng thể kiểm so&aacute;t được bản th&acirc;n họ, th&iacute; dụ xuất hiện c&aacute;c dấu hiệu: &ldquo;Miệng n&ocirc;n, tr&ocirc;n th&aacute;o&rdquo;, kh&ocirc;ng thể đi lại b&igrave;nh thường hoặc t&ecirc; liệt dần một phần cơ thể, cảm gi&aacute;c loạng choạng mất phương hướng (ch&oacute;ng mặt), n&oacute;i ngọng hoặc t&igrave;nh trạng nhức đầu m&agrave; &ldquo;từ trước đến nay chưa từng thấy&rdquo;... Bởi những triệu chứng như thế c&oacute; thể l&agrave; l&agrave; t&iacute;n hiệu th&ocirc;ng b&aacute;o t&igrave;nh trạng c&oacute; thể l&agrave; đ&atilde; bị bệnh, tai biến mạch m&aacute;u n&atilde;o, u n&atilde;o hoặc hội chứng Guillain Barre. Cũng c&oacute; thể l&agrave; biến chứng của bệnh l&acirc;y nhiễm như bệnh c&uacute;m hoặc vi&ecirc;m gan virus B&hellip;</p>

<h2>*Y&ecirc;n t&acirc;m: &ldquo;Chỉ&rdquo; run tay, run ch&acirc;n</h2>

<p>Nếu ngồi l&acirc;u tr&ecirc;n m&aacute;y vi t&iacute;nh, ở tư thế kh&ocirc;ng được thoải m&aacute;i, sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; ngạc nhi&ecirc;n khi bỗng thấy xuất hiện dấu hiệu run tay hoặc run ch&acirc;n. Cũng c&oacute; thể xuất hiện t&igrave;nh trạng run cơ, giật cơ, k&egrave;m theo rối loạn cảm gi&aacute;c chủ quan với biểu hiện &ldquo;kiến b&ograve;&rdquo; đặc trưng. Trong t&igrave;nh huống cho d&ugrave; kh&oacute; chịu như vậy, việc thay đổi tư thế thường nhanh ch&oacute;ng &ldquo;h&oacute;a giải&rdquo; vấn đề run n&agrave;y.</p>

<p>Tương tự, thường cũng kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; lo lắng, nếu t&igrave;nh trạng run tay, run ch&acirc;n xuất hiện l&uacute;c s&aacute;ng sớm. Nếu những người bị như vậy: H&atilde;y nhớ lại, bản th&acirc;n họ đ&atilde; ngủ đ&uacute;ng tư thế chưa ? Hay c&oacute; thể đ&atilde; lỡ ngủ qu&ecirc;n &ldquo;gối tr&ecirc;n c&aacute;nh tay của m&igrave;nh&rdquo; ? Sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; ngạc nhi&ecirc;n, tay run v&igrave; đ&atilde; ngủ như vậy.</p>

<h2>*C&oacute; thể v&igrave; thực đơn...</h2>

<p>Kh&ocirc;ng hiếm trường hợp run tay, run ch&acirc;n v&igrave; cơ thể thiếu hụt vitamin v&agrave; một số th&agrave;nh phần c&aacute;c chất &nbsp;kho&aacute;ng. Thủ phạm g&acirc;y run tay ch&acirc;n thường l&agrave; vitamin B6, đ&ocirc;i l&uacute;c cũng do thiếu Magie hoặc Canxi... Tuy nhi&ecirc;n khi ấy thường run cơ đi k&egrave;m dấu hiệu &ldquo;chuột r&uacute;t&rdquo; g&acirc;y đau ch&acirc;n nhiều hơn, thậm ch&iacute; đau c&oacute; thể l&agrave;m &ldquo;bệnh nh&acirc;n&rdquo; tỉnh ngủ (hiện tượng nhiều phụ nữ vẫn thấy trong thời gian mang thai).</p>

<p>Liệu c&oacute; thể khắc phục t&igrave;nh trạng n&agrave;y &ndash; một khi bổ xung v&agrave;o thực đơn c&aacute;, thịt nạc, c&aacute;c sản phẩm chế biến từ sữa, chuối, lạc, vừng...? C&oacute; thể, cho d&ugrave; kh&ocirc;ng nhất thiết. C&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu thấy như vậy.</p>

<p>Thực đơn hợp l&yacute;, phong ph&uacute;, chắc chắn c&oacute; lợi cho sức khỏe, nhưng nguy&ecirc;n nh&acirc;n thiếu hụt rất kh&aacute;c nhau. Đ&ocirc;i l&uacute;c trong vấn đề l&agrave; sự cố trong hấp thu của cơ thể v&agrave; khi ấy cần sự trợ gi&uacute;p của b&aacute;c sỹ để giải quyết rắc rối n&agrave;y.</p>

<p>Với kh&aacute; nhiều trường hợp thiếu hụt n&agrave;y cũng cần được bổ xung bằng nguồn thực phẩm chức năng, kh&ocirc;ng nhất thiết l&agrave; phải sử dụng thuốc.&nbsp;</p>

<p>Về mặt l&yacute; thuyết, tất cả mọi người đều c&oacute; thể tự m&igrave;nh chữa trị bằng c&aacute;c tổ hợp vitamin &ndash; kho&aacute;ng chất. Tuy nhi&ecirc;n phải nhớ kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; thời gian v&agrave; liều sử dụng đ&atilde; định trong tờ rơi đ&iacute;nh k&egrave;m theo mỗi sản phẩm. Nếu t&igrave;nh h&igrave;nh kh&ocirc;ng được cải thiện, cần đến &ldquo;g&otilde; cửa&rdquo; b&aacute;c sỹ.</p>

<h2>*V&agrave; c&oacute; thể v&igrave; ở cột sống?</h2>

<p>Chỉ một lần bị run tay, run ch&acirc;n tho&aacute;ng qua, kh&ocirc;ng c&oacute; triệu chứng bổ xung, chắc chắn kh&ocirc;ng đ&ograve;i hỏi chẩn đo&aacute;n tiếp theo. Tuy nhi&ecirc;n, cần t&igrave;m nguy&ecirc;n nh&acirc;n nếu sự cố run lặp lại. Bởi c&oacute; thể l&agrave; những rắc rối ở cột sống. Run tay thường chứng tỏ những sự cố với đoạn đốt sống cổ, c&ograve;n run ch&acirc;n: Đoạn cột sống ở thắt lưng.</p>

<p>Thường dựa v&agrave;o kết quả chụp X quang b&aacute;c sỹ đ&atilde; c&oacute; thể kết luận, những biến dạng trong khu vực cột sống c&oacute; đ&ograve;i phục hồi chức năng, hoặc phải chữa trị n&agrave;o kh&aacute;c.</p>

<p>Nhưng c&aacute;c th&agrave;y thuốc c&oacute; lời khuy&ecirc;n: Thậm ch&iacute; cột sống về cơ bản b&igrave;nh thường, khỏe mạnh vẫn c&oacute; thể dẫn đến t&igrave;nh trạng run tay v&agrave; run ch&acirc;n.</p>

<h2>*H&atilde;y nghĩ đến b&aacute;c sỹ chuy&ecirc;n khoa thần kinh</h2>

<p>Một khi c&oacute; điều kiện để tham khảo &yacute; kiến của b&aacute;c sỹ thần kinh nhất thiết phải tận dụng. L&yacute; do c&oacute; rất nhiều bệnh thần kinh c&oacute; biểu hiện qua triệu chứng run tay, run ch&acirc;n. Run tay đ&ocirc;i l&uacute;c xuất hiện khi đau nửa đầu, dẫu sự thật khi đ&oacute; bệnh nh&acirc;n c&oacute; thể run phần mặt nhiều hơn ở tay ch&acirc;n. Run tay v&agrave; run ch&acirc;n cũng c&oacute; thể l&agrave; triệu chứng của bệnh động kinh. Kh&ocirc;ng hiếm trường hợp run tay ch&acirc;n l&agrave; hậu quả của chấn thương v&agrave;o đầu, u n&atilde;o, vi&ecirc;m m&agrave;ng n&atilde;o...</p>

<p style="text-align: right;">TS.BS Cao cấp Ng&ocirc; Quang Tr&uacute;c<br />
<em>(ST)</em></p>